รายงานการประชุม
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 24 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 23 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 22 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 21 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 20 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 19 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 18 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 17 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 16 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน กันยายน 2563 ครั้งที่ 15 PDF
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1