ประวัติความเป็นมา

    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สอ.กฟภ.) ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สพร.กฟภ.) โดยได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2537 มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

    1. ส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกและพนักงาน กฟภ.

    2. จัดให้มีเงินกู้แก่สมาชิก เพื่อไว้ใช้จ่ายตามความจำเป็นหรือก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต

    3. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

    มูลเหตุของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เกิดจากพนักงาน กฟภ. ได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สพร. กฟภ.) ถึงความเดือดร้อนทางการเงิน จึงเป็นเหตุให้ต้องไปกู้ยืมเงินจากนายทุนนอกระบบและสถาบันการเงินอื่น โดยต้องยินยอมรับเงื่อนไขในอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก ไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องภาระหนี้สินให้หมดไปได้ จึงขอให้สพร.กฟภ.เป็นผู้แทนเจรจากับฝ่ายบริหาร กฟภ. เพื่อจัดตั้งสถาบันการเงินของพนักงาน เพื่อที่จะให้พนักงานมีแหล่งที่สามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำไปใช้จ่ายตามความจำเป็นได้ และเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ของพนักงาน ซึ่งจะเป็นการช่วยให้พนักงานได้มีโอกาสยกระดับฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น จากสาเหตุดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นใน กฟภ. โดยมีลำดับขั้นตอนการดำเนินงานจัดตั้ง ดังนี้

 • 13 ตุลาคม 2536

  ผู้แทนสมาคมฯ (สพร.กฟภ.) ได้ทำบันทึกเสนอท่านผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ดร.จุลพงศ์ จุลละเกศ) เพื่อขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ใน กฟภ. ซึ่งท่านผู้ว่าการฯ ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าการฯ (นายดำรง ดำริห์อนันต์) เป็นผู้แทนในการพิจารณาข้อหารือกับสมาคมฯ (สพร.กฟภ.)

 • 20 ตุลาคม 2536

  รองผู้ว่าการฯ (นายดำรง ดำริห์อนันต์) ได้เชิญ ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ (นายเกรียงศักดิ์ ขันธรักษ์) และผู้แทนสมาคมฯ ซึ่งประกอบด้วย นายกสมาคมฯ (นายสุรพล สิงห์สุข), รองนายกสมาคมฯ (นายผจญ สว่างแสน, นายทองอินทร์ ผ่องสวน), เลขานุการสมาคมฯ (นายอารี สมเสถียร) เข้าร่วมประชุม พิจารณาข้อหารือดังกล่าว ปรากฏว่า เห็นสมควรที่จะให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ใน กฟภ. ด้วยเหตุผล ที่ว่า

  • 1. องค์กรสถาบันการเงินที่จัดตั้งในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น จะเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สพร.กฟภ.)
  • 2. องค์กรที่จัดตั้งขึ้น มีฐานะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ภายใต้กำกับและดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • 3. องค์การแห่งนี้ ทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินของพนักงานผู้เป็นสมาชิก เพื่อการออมทรัพย์การให้กู้ยืม เงินและอื่นๆ
  • 4. เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้พนักงานสนใจการออมทรัพย์ในวงกว้าง เพราะมีการให้กู้ยืมเงินด้วยอัตรา ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งจะมีผลดีต่อเนื่อง ในการขจัดการกู้เงินนอกระบบด้วยดอกเบี้ยขูดรีดให้หมดไปในระยะยาว
 • 1 พฤศจิกายน 2536

  รองผู้ว่าการฯ (นายดำรง ดำริห์อนันต์) ได้มีบันทึกเสนอ ท่านผู้ว่าการฯ รายงานผลการ พิจารณาและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ศึกษาและดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

 • 4 พฤศจิกายน 2536

  ท่านผู้ว่าการฯ ให้ความเห็นชอบและอนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ศึกษาและดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ตามเสนอ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายบริหาร และผู้แทนพนักงานรวม 9 ท่าน คือ

  • 1. ร.ต.อรุณ หวังสุข ฝบง.ประธานกรรมการ
  • 2. นายสมบูรณ์ อุไรวัฒนา อกส.กรรมการ
  • 3. นายบัญชา คำจินดา ชกง.กรรมการ
  • 4. นายประโชค ทรงชน ชฟก.1กรรมการ
  • 5. นายสุรพล สิงห์สุข พบช.5 กศฟ.กรรมการ
  • 6. นายผจญ สว่างแสน พชง.5 กคผ.กรรมการ
  • 7. นายวีระศักดิ์ อู่อ้น ชพด.กฟจ.ปทุมฯกรรมการ
  • 8. นายอารี สมเสถียร พพพ.กวส.กรรมการ
  • 9. นายสุทิน เหล่ากุลดิลก ชพง.กรรมการและเลขานุการ
 • 18 พฤศจิกายน 2536 – 10 พฤษภาคม 2537

  คณะกรรมการทำหน้าที่ศึกษาและดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้จัดตั้งให้มีการประชุมหารือร่วมกันไม่น้อยกว่า 25 ครั้ง เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยรวบรวมข้อมูลระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์แล้ว และได้เรียนเชิญวิทยากรจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย

  • 1. นางรุ่งทิพย์ ศรีสิทธิกรรม นักวิชาการสหกรณ์ 7 กองสหกรณ์พาณิชย์ฯ
  • 2. นางเตือนใจ เย็นบำรุง หัวหน้าหน่วยส่งเสริมสหกรณ์ เขตกรุงเทพฯ 3
  • 3. นายชัชชัย สาวาร นักวิชาการสหกรณ์ 6 กองสหกรณ์พาณิชย์ฯ
  • 4. นางพรศรี เสืองานเอี่ยม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 4

  มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์และให้คำปรึกษา แนะนำการจัดทำข้อบังคับ การเตรียมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์รวม 4 ครั้ง และยังได้ส่งกรรมการฯ ไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด และเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก จากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ เป็นเวลานานกว่า 6 เดือน ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจึงได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้แก่

  • 1. ร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
  • 2. แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
  • 3. หนังสือชี้ชวนเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
  • 4. ร่างระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ
   • ร่างระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก
   • ร่างระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
   • ร่างระเบียบว่าด้วยการฝากเงิน
   • ร่างระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
   • ร่างระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์
  • 5. แบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ
   • แบบฟอร์มบัญชีการเงิน
   • แบบฟอร์มการรับ-ฝาก และถอนเงิน
   • แบบฟอร์มสมุดเงินฝาก
   • แบบฟอร์มการให้เงินกู้แก่สมาชิก
 • 13 พฤษภาคม 2537

  คณะกรรมการฯ ได้มีบันทึกเสนอรองผู้ว่าการฯ (นายดำรง ดำริห์อนันนต์) รายงานผลการศึกษาและดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อนำเสนอผู้ว่าการฯ ให้ความเห็นชอบในหลักการ และขออนุมัติดำเนินการเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ดังนี้

  • 1. ให้ความเห็นชอบจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นใน กฟภ.
  • 2. ให้การสนับสนุนด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกบางประการเพื่อเป็นสำนักงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
  • 3. ให้การสนับสนุนด้านการหักเงินได้รายเดือนของสมาชิก ณ ที่จ่ายให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นค่าธรรมเนียม ค่าหุ้น และเงินงวดชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย
  • 4. ให้การสนับสนุนด้านบุคลากร เพื่อช่วยปฏิบัติงานให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์
  • 5. ให้กองการพิมพ์ กฟภ.เป็นผู้ดำเนินการด้านเอกสาร จัดทำรูปเล่มและสิ่งพิมพ์
 • 18 พฤษภาคม 2537

  ท่านผู้ว่าการฯ ให้ความเห็นชอบในหลักการและอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ

 • 1 กรกฎาคม 2537

  ท่านผู้ว่าการฯ อนุมัติให้คณะกรรมการฯ ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมฯและกองสวัสดิการ จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารของ กฟภ. เพื่อให้ทราบหลักการและแนวทางขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ และผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากสหกรณ์ ซึ่งในระหว่างเดือน กรกฎาคม 2537 คณะกรรมการฯ ได้เริ่มรณรงค์ให้พนักงานสมัครเข้าเป็นสมาชิกในฐานะผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกในฐานะผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยจัดส่งหนังสือชี้ชวน ใบสมัคร และข้อบังคับสหกรณ์ฯ ให้กับสมาชิกและหน่วยงานของ กฟภ. ทั่วประเทศ ปรากฏว่าสมาชิกให้ความสนใจยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2537 มีจำนวน 3,551 ราย ประมาณวงเงินค่ารายเดือน ๆ ละ 1,714,640.- บาท

 • 2 สิงหาคม 2537

  คณะกรรมการฯ ได้มีบันทึกเสนอท่านผู้ว่าการฯ ขออนุมัติจัดประชุมใหญ่ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกในฐานะผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2537 เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมดำเนินการจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์ กำหนดชื่อและสถานที่ตั้งสำนักงานฯ กำหนดข้อบังคับของสหกรณ์ฯ และเลือกตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ และในวันที่ 5 สิงหาคม 2537 ท่านผู้ว่าการฯ อนุมัติตามที่คณะกรรมการฯเสนอ และได้มีบันทึกถึงประธานกรรมการ อนุญาตและสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ฯ

 • 22 สิงหาคม 2537

  จัดประชุมใหญ่ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกในฐานะผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยท่านผู้ว่าการฯให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดประชุม ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 197 ท่าน และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์โดยใช้ชื่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด” สำนักงานเลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และได้เลือกคณะกรรมการศึกษาและดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 9 ท่านและสมาชิกอีก 1 ท่าน เป็นคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อลงลายมือชื่อยื่นคำขอจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย

  • 1. ร.ต.อรุณ หวังสุข ประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ฯ
  • 2. นายสุทิน เหล่ากุลดิลก รองประธานฯ คนที่ 1
  • 3. นายประโยค ทรงชน รองประธานฯ คนที่ 2
  • 4. นายบัญชา คำจินดา เหรัญญิก
  • 5. นายสุรพล สิงห์สุข เลขานุการ
  • 6. นายสมบูรณ์ อุไรวัฒนา กรรมการ
  • 7. นายผจญ สว่างแสน กรรมการ
  • 8. นายวีระศักดิ์ อู่อ้น กรรมการ
  • 9. นายอารี สมเสถียร กรรมการ
  • 10. นายวันชัย ตันติกรวรกุล กรรมการ

  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ฯ ยื่นคำขอจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อนายทะเบียนสหกรณ์

 • 26 สิงหาคม 2537 – 6 ธันวาคม 2537

  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ฯ ได้จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับการจดทะเบียน โดยได้นำระเบียบข้อบังคับที่จำเป็นจากการศึกษาในครั้งแรกมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อวางระบบงานที่ต้องจัดทำ อาทิ ระบบงานทะเบียนสมาชิก ระบบงานบัญชีและการเงิน ระบบงานรับฝากเงิน และแบบฟอร์มต่างๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ ซึ่งได้มีการประชุมรวม 8 ครั้ง

 • 19 ธันวาคม 2537

  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้รับจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หมายเลขทะเบียนที่ อ.063337 และหมายเลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.110837

 • 23 มกราคม 2538

  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ได้จัดประชุมครั้งแรกในฐานะคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2511 โดยประชุมร่วมกับวิทยากรกรมส่งเสริมสหกรณ์และกำหนดวันเริ่มประกอบธุรกิจของสหกรณ์ฯในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2538 กำหนดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกในวันที่ 17 มีนาคม 2538 และได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ที่ต้องใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์ เช่น ตราสัญลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดของสหกรณ์ฯ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ฯ ให้ใช้ตรายางลายมือชื่อผู้จัดการและเจ้าหน้าที่การเงินประทับในใบรับเงินสหกรณ์ฯ เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร อนุมัติใช้ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น การรับ-จ่ายและการเก็บรักษาเงิน ฯลฯ

 • 26 มกราคม 2538

  ทำบันทึกเสนอท่านผู้ว่าการฯ ขออนุมัติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เช่น สถานที่ทำการของสหกรณ์ พนักงานช่วยปฏิบัติงานให้สหกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเอกสารและแบบพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนทะเบียนมูลค่าหุ้นและลูกหนี้รายตัวของสมาชิก

 • 7 กุมภาพันธ์ 2538

  ท่านผู้ว่าการฯ อนุมัติให้การสนับสนุนตามที่คณะผู้จัดตั้งฯเสนอ และคณะผู้จัดตั้งฯได้จัดประชุมครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาอนุมัติรับสมาชิกใหม่จำนวน 3,181 ราย และให้ความเห็นชอบแบบฟอร์มที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานรวม 8 ฉบับ

 • 3 มีนาคม 2538

  ท่านผู้ว่าการฯ ได้อนุมัติให้ใช้สถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จำเป็นในการจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของสหกรณ์ฯ ในวันที่ 17 มีนาคม 2538

 • 6 มีนาคม 2538

  คณะผู้จัดตั้งฯ ประชุมครั้งสุดท้ายเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการฯ และอนุมัติรับสมาชิกใหม่อีก 6,149 ราย อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่ รวมทั้งแบบฟอร์มต่าง ๆ อีก 8 ฉบับ

 • 17 มีนาคม 2538

  จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยท่านผู้ว่าการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดการประชุม มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 781 ท่าน และที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการฯ รวม 21 ท่าน ดังนี้

  • 1. ดร.จุลพงศ์ จุลละเกศ ประธานกรรมการ
  • 2. นายวิบูลย์ คูหิรัญ รองประธานกรรมการ 1
  • 3. นายวุฒินันท์ สาตรพันธ์ รองประธานกรรมการ 2
  • 4. นายเกรียงศักดิ์ ขันธรักษ์ รองประธานกรรมการ 3
  • 5. นายวิบูลย์ จารุพาสน์ เหรัญญิก
  • 6. ร.ต.อรุณ หวังสุข เลขานุการ
  • 7. นายชาญ ถิระศุภะ กรรมการ
  • 8. นายจรัล วงศ์วิวัฒน์ กรรมการ
  • 9. นายภักดี ลิชฌน์เศรษฐ์ กรรมการ
  • 10. นายชูเกียรติ ฆโนทัย กรรมการ
  • 11. นายนรนิตย์ รังสีวิจิตรประภา กรรมการ
  • 12. นายประโชค ทรงชน กรรมการ
  • 13. นายบุญเลิศ ขอเจริญพร กรรมการ
  • 14. นายวารี สาสนัส กรรมการ
  • 15. นายสมบูรณ์ อุไรวัฒนา กรรมการ
  • 16. นายวันชัย ตันติกรวรกุล กรรมการ
  • 17. นายชนินทร์ สุวรรณเวลา กรรมการ
  • 18. นายสนั่น นวลสุมา กรรมการ
  • 19. นายผจญ สว่างแสน กรรมการ
  • 20. นายวีระศักดิ์ อู่อ้น กรรมการ
  • 21. นายวิหาญ มัติโก กรรมการ

    ระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน ที่ใช้เพื่อการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด (สอ.กฟภ.) นับว่าคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยยากสักเพียงใด มีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหน แต่สิ่งที่บังเกิดขึ้นจนประสบความสำเร็จจึงเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่สำหรับพวกเรา ซึ่งจะมีสถาบันการเงินเป็นของตนเองและเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกในอนาคต

    เบื้องหลังแห่งความสำเร็จของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าการฯ (ดร.จุลพงศ์ จุลละเกศ) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนคำปรึกษาและคำแนะนำอันมีค่าที่เอื้ออำนวยประโยชน์อย่างมากต่อการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯครั้งนี้ ซึ่งทำให้ภาระกิจบรรลุผลสำเร็จด้วยดีทุกประการ และที่ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งก็คือพนักงาน กฟภ. ทุกท่านที่ให้กำลังใจมาโดยตลอด และยังพร้อมใจกันมาสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นจำนวนมาก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากสถาบันการเงินแห่งนี้ไม่มากก็น้อย สมดังเจตนารมณ์ดังที่ทุกท่านตั้งความปรารถนาไว้ทุกประการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1