คำถามที่พบบ่อย
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 10 ม.ค. 2564

เงินปันผลที่ได้รับสามารถนำมาซื้อหุ้นเต็มจำนวนได้หรือไม่
สมาชิกที่ยังเป็นพนักงาน กฟภ. นำมาซื้อหุ้นได้ไม่เกินยอดเงินคงเหลือรับสุทธิในสลิปเงินเดือนปัจจุบัน
สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน กฟภ. แล้ว ซื้อหุ้นได้ไม่เกินเดือนละ 100,000 บาท
วิธีคิดเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562 และจ่ายให้วันที่เท่าไร
ในปีนี้ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินปันผล อัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี และเงินเฉลี่ยคืน อัตราร้อยละ 11.75 ต่อปี
 • สมาชิกที่รับเงินปันผลผ่านบัญชีกรุงไทย หรือบัญชีเงินฝากสหกรณ์ ยอดเงินจะเข้าบัญชีในวันที่ 6 มี.ค. 2563 (หลังประชุมใหญ่)
 • สมาชิกที่รับเงินปันผลผ่านบัญชีธนาคารอื่น ยอดเงินจะเข้าบัญชีในวันที่ 10 มี.ค. 2563
วิธีคิดเงินปันผล
สมาชิกสามารถซื้อหุ้นพิเศษเพิ่มจากที่หักรายเดือนได้จำนวนเท่าไร
1. สมาชิกที่ถือครองหุ้นครบ 5 ล้านบาท ให้งดการซื้อหุ้นรายเดือนและซื้อหุ้นพิเศษ
2. สมาชิกที่ถือครองหุ้นไม่ครบ 5 ล้านบาท แยกเป็น
 • สมาชิกเกษียณอายุ หรือ พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน กฟภ. หรือ สอ.กฟภ.
  • สามารถนำเงินที่ได้รับจากการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานทุกประเภท เช่น เงิน กสช. ค่าตอบแทน เงินชดเชยการจ้าง (ยอดสุทธิหลังหักภาษีแล้ว) มาซื้อหุ้นพิเศษได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ รับเงินดังกล่าว แต่เมื่อรวมกับหุ้นที่ถือครองเดิมแล้วต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท
  • กรณีถือครองหุ้นไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถซื้อหุ้นพิเศษได้เดือนละ 100,000 บาท
 • สมาชิกที่ยังไม่พ้นสภาพพนักงาน กฟภ. หรือ สอ.กฟภ.
  • ให้ซื้อหุ้นรายเดือนโดยหักจากบัญชีเงินเดือนได้ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการถือหุ้น
  • ซื้อหุ้นพิเศษได้เดือนละ 1 ครั้ง ไม่เกินยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินเดือนหลังหักรายจ่ายทุกประเภทแล้ว
กรณีสมาชิกเสียชีวิตต้องทำอย่างไรและได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง
1. ให้ทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ ส่งสำเนาใบมรณบัตรแจ้งให้สหกรณ์ทราบ พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
2. ผู้รับผลประโยชน์ต้องยื่นขอรับทุนภายใน 90 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ โดยได้รับสวัสดิการ คือ
 • สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก (กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม) วงเงินตามอายุการเป็นสมาชิก
 • สวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก วงเงิน 50,000 บาท
ติดต่อขอรับทุนสวัสดิการได้ที่ทำการสหกรณ์ โทร.02-9531201-6 ต่อ 733

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1