เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม
วันอาทิตย์ 27 กันยายน 2563

ระเบียบข้อบังคับสหกรณ์

 

 

ข้อบังคับสหกรณ์

 

ข้อบังคับ พ.ศ.2549

ข้อบังคับ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2553

ข้อบังคับ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2556

ข้อบังคับ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2557

ข้อบังคับ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2558

ข้อบังคับ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.2559

ข้อบังคับ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2560

ข้อบังคับ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8)  พ.ศ.2561

ระเบียบเกี่ยวกับการถือครองหุ้น

- ระเบียบฯ ว่าด้วย การถือหุ้น พ.ศ. 2557

ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินกู้


- ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2559

- หลักเกณฑ์ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2559

- ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559

- ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

- ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562


- ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563  

- ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563
  

- หลักเกณฑ์ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562

- หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้สามัญทั่วไป พ.ศ. 2563  

- ประกาศ เรื่อง ยกเลิกระเบียบและหลักเกณฑ์สหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ (เพื่อซื้อทรัพย์สิน)


- ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2559


- ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  


- หลักเกณฑ์ ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2562
  


- ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ โครงการ "สินเชื่อเบาใจ" พ.ศ. 2562  

- ประกาศ ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ โครงการ "สินเชื่อเบาใจ" พ.ศ. 2562  

- ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สำหรับสมาชิกที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน พ.ศ. 2562  

- หลักเกณฑ์ ว่าด้วย รายละเอียดประกอบเงินกู้ทุกประเภท พ.ศ.2562 

- หลักเกณฑ์ ว่าด้วย รายละเอียดประกอบเงินกู้ทุกประเภท พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  

- หลักเกณฑ์ ว่าด้วย การควบคุมหลักประกันเงินกู้ ประเภทบุคคลค้ำประกัน

- ระเบียบ ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2559

- หลักเกณฑ์ ว่าด้วย การค้างส่งเงินงวดชำระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้

- ระเบียบ ว่าด้วย ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ พ.ศ. 2559

- ระเบียบ ว่าด้วย ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

- ระเบียบ ว่าด้วย ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  

- หลักเกณฑ์ ว่าด้วย การติดตามหนี้ การสืบทรัพย์และการจ่ายเงินทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

- หลักเกณฑ์ ว่าด้วย การติดตามหนี้ การสืบทรัพย์และการจ่ายเงินทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

- ประกาศ เรื่อง การคำนวณเงินได้ประเภทอื่น  

 

ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินฝาก

 

- ระเบียบ ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ. 2559

- ระเบียบ ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

- ระเบียบ ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

- ระเบียบ ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563  

- ระเบียบ ว่าด้วย การรับเงินฝากประจำเพิ่มพูน พ.ศ. 2559

- หลักเกณฑ์การรับเงินฝากออมทรัพย์และการรับเงินฝากประจำเพิ่มพูน

- หลักเกณฑ์ ว่าด้วย การเปิดบัญชีและการถอนเงินฝากทุกประเภท โดยใช้พิมพ์ลายนิ้วมือ

 

ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ

- ระเบียบ ว่าด้วย การรับสมัครสมาชิกสำหรับผู้ที่ลาออกจากสหกรณ์ พ.ศ. 2543

- ระเบียบ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2560

- ระเบียบ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2563  

- ระเบียบ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก พ.ศ. 2555

- ระเบียบ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก พ.ศ. 2563  


- ระเบียบ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2548


- ระเบียบ ว่าด้วย การใช้เงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2562
  


- ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ. 2556


- ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 


- ระเบียบ ว่าด้วย ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555


- ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์คืนให้กับผู้มีสิทธิ พ.ศ. 2560


- ระเบียบ ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2561


- ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) พ.ศ.2563 
 


- ยกเลิกหลักเกณฑ์ ว่าด้วย การช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment

 

ระเบียบเกี่ยวกับกรรมการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  และการประชุมใหญ่


- ระเบียบ ว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2557

- ระเบียบ ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560

 

ระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณ์

 

- ระเบียบ ว่าด้วย การให้ชุมนุมสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2561

- ระเบียบ ว่าด้วย การฝากเงินในชุมนุมสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2561

- ระเบียบ ว่าด้วย การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น พ.ศ. 2560

 

จำนวนผู้เข้าชม
2273055

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1