อยากทราบวิธีการเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 15 ก.ย. 2564
  1. ให้สมาชิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (form_benefit62.pdf (peacoop.or.th))
  2. กรอกเอกสารให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
  3. ลงชื่อพยาน 2 คน พยานต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์
  4. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับโอนประโยชน์ทุกคน
  5. ส่งเอกสารมาที่ :
    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
    ตู้ ปณ.32  ปณศ.จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1