กรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

หลักเกณฑ์การขอทุน

 1. กรณีประสบอุบัติเหตุ และเป็นเหตุให้สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสายตา หรือสูญเสียนิ้วมือ หรือนิ้วเท้า หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือทุพพลภาพถาวร ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ ดังนี้
  1. กรณีสูญเสียนิ้วมือ หรือนิ้วเท้าตั้งแต่ข้อนิ้วที่ 1 ลงไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์นิ้วละ 2,000 บาท
  2. กรณีสูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ข้างละ 20,000 บาท ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท
  3. กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุและการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือทุพพลภาพถาวรนั้น แพทย์ได้มีหนังสือแสดงความเห็นให้เป็นผู้ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือทุพพลภาพถาวร ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 50,000 บาท
  4. สิทธิในการขอรับเงินอันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุในคราวเดียวกันนั้น ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ สูงสุดเพียงข้อเดียวและเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 2. กรณีต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ ในโรงพยาบาลที่มีใบอนุญาตตามกฎหมาย เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ และเป็นเหตุให้สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียดวงตา หรือสูญเสียนิ้วมือ หรือนิ้วเท้า หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือทุพพลภาพถาวร ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมตามที่่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท
 3. กรณีเจ็บป่วย และเป็นเหตุให้ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือทุพพลภาพถาวร โดยแพทย์มีหนังสือแสดงความเห็นให้เป็นผู้ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือทุพพลภาพถาวร ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 50,000 บาท

ผู้มีสิทธิในการขอทุน

 • ผู้มีสิทธิในการขอทุนตามข้อ 2 ต้องเป็นสมาชิกที่รับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยเหตุเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ โดยแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับเงินสงเคราะห์
 • ผู้มีสิทธิในการขอทุนตามข้อ 1 และ ข้อ 3 ต้องเป็นสมาชิกที่สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ หรือจากการเจ็บป่วย โดยให้แสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับเงินสงเคราะห์

การยื่นขอทุน

ตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องทำหนังสือแจ้งความจำนงเพื่อขอใช้สิทธิภายในกำหนด 180 วัน นับแต่วันที่ประสบเกิดเหตุ หรือวันที่แพทย์รับรอง แล้วแต่กรณี หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ

หลักฐานประกอบการพิจารณา

 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (กรณีขอทุนตามข้อ 2)
 • ใบรับรองแพทย์
 • สำเนาบัตรประจำตัว (ผู้ร้องขอ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ร้องขอ)
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1