สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่

  1. สมาชิกผู้ที่มีสิทธิได้รับทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป โดยยื่นคำขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับแต่วันแรกเกิด หากพ้นกำหนดนี้แล้วให้ถือว่าสละสิทธิ์
  2. กรณีบิดาและมารดาเป็นสมาชิกสหกรณ์ให้ใช้สิทธิเฉพาะมารดาเป็นผู้ยื่นรับทุนสวัสดิการเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น
  3. สหกรณ์จะจ่ายทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญบุตรสมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และเป็นบุตรสมาชิกที่เกิดตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ โดยจะได้รับสวัสดิการครอบครัวละ 1 ทุน ๆ ละ 500 บาท ทั้งนี้ สหกรณ์จะโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ให้แก่สมาชิก
  4. กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการถือเป็นที่สุด

เอกสารประกอบการพิจารณา

  • สำเนาสูติบัตร
  • สำเนาบัตรประจำตัว
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาทะเบียนสมรส
  • สำเนาสลิปเงินเดือน

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1