กรณีประสบภัยธรรมชาติ หรืออัคคีภัย

หลักเกณฑ์การขอทุน

ให้สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของตนเองตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ ดังนี้

  • กรณีประสบภัยธรรมชาติ ให้ได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 4,000 บาท
  • กรณีประสบอัคคีภัย ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท

ผู้มีสิทธิในการขอทุน

  • ต้องเป็นสมาชิกที่เป็นเจ้าของบ้านและหรือพักอาศัยอยู่จริงเป็นประจำ โดยต้องแสดงรายการประเมินมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินพร้อมภาพถ่ายเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ในกรณีที่พักอาศัยในฐานะผู้เช่าหรือผู้อาศัยแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านดังกล่าว ให้แนบสำเนาสัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองของเจ้าของบ้าน และแสดงรายการประเมินมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินพร้อมภาพถ่ายเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
  • กรณีสมาชิกซึ่งเป็นพนักงาน กฟภ. ให้แสดงหลักฐานเอกสารการได้รับอนุมัติตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่ประสบอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติที่ได้รับจาก กฟภ. ด้วย

การยื่นขอทุน ต้องทำหนังสือแจ้งความจำนงเพื่อขอใช้สิทธิภายในกำหนด 60 วัน

  • กรณีซึ่งเป็นพนักงาน กฟภ. ให้นับแต่วันที่ได้รับเงินช่วยเหลือจาก กฟภ.
  • กรณีที่พ้นจากการเป็นพนักงาน กฟภ. ให้นับแต่วันเกิดเหตุหากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1