สวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก

 1. สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป เมื่อสมาชิกเสียชีวิตมีสิทธิได้รับทุนรายละ 50,000 บาท
 2. ผู้มีสิทธิในการขอรับทุน มีดังนี้
  1. ผู้มีสิทธิขอรับทุนตามข้อ 1 จะต้องเป็นผู้รับโอนประโยชน์ โดยมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพสมาชิก
  2. กรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุผู้รับโอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายทุนให้แก่ผู้ที่มีสิทธิตามกฎหมาย คือ คู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิก โดยมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพสมาชิก
 3. การยื่นขอรับทุนให้ผู้จัดการศพสมาชิกยื่นคำขอรับทุนภายใน 1 ปี นับจากวันที่สมาชิกเสียชีวิต หากพ้นกำหนดนี้แล้วให้ถือว่าสละสิทธิ์
 4. การขอรับทุน ให้เสนอเรื่องถึงผู้จัดการเพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาพิจารณาอนุมัติ โดยให้แสดงเอกสารหลักฐานตามที่คณะกรรมการกำหนด
 5. ในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ คือ

 • หนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสวัดที่ทำพิธีปลงศพ หรือ
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้จัดการศพสมาชิกจริง
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1