กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
 1. กรณีสมาชิกเสียชีวิต
  1. สมาชิกทุกรายมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 20,000 บาท
  2. สมาชิกที่เสียชีวิตที่ได้รับเงินสงเคราะห์ตามสิทธิในข้อ 1.1 แล้ว ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมอีก ตามจำนวนอายุการเป็นสมาชิกในอัตราก้าวหน้า ดังนี้
   1. อายุสมาชิกมากกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มอีก 10,000 บาท (รวมแล้วได้รับ 30,000 บาท)
   2. อายุสมาชิกมากกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มอีก 10,000 บาท (รวมแล้วได้รับ 40,000 บาท)
   3. อายุสมาชิกมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มอีก 10,000 บาท (รวมแล้วได้รับ 50,000 บาท)
  3. ผู้มีสิทธิและการยื่นขอทุน
   • ผู้มีสิทธิในการขอทุน ต้องเป็นผู้รับโอนประโยชน์ตามที่สมาชิกได้แจ้งจำนงไว้กับสหกรณ์ หรือหากสมาชิกมิได้แจ้งไว้ ให้ทายาทเป็นผู้ยื่นขอ
   • การยื่นขอทุน ต้องทำหนังสือแจ้งความจำนงเพื่อขอใช้สิทธิภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่สมาชิกเสียชีวิต หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิหากผู้รับโอนประโยชน์หรือทายาทได้ขอรับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ในขณะที่สมาชิกยังมีหนี้สินค้างชำระอยู่กับสหกรณ์ ให้สหกรณ์นำเงินที่จะจ่ายตามระเบียบนี้มาหักชำระหนี้ของสมาชิกที่ค้างชำระอยู่ทั้งหมดก่อน
 2. กรณีสมาชิกอาวุโส ให้มีการพิจารณาช่วยเหลือ ดังนี้
  1. สมาชิกอาวุโสที่ประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโส สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโสจากสหกรณ์ได้ปีละ 5,000 บาท เป็นเวลา 10 ปี รวมเป็นเงินไม่เกิน 50,000 บาท โดยสหกรณ์จะหักจากเงินสงเคราะห์ที่สมาชิกจะได้รับตาม ข้อ 1. หากภายหลังได้เสียชีวิตจะได้รับเงินตามส่วนที่หักเหลือจาก ข้อ 1. เท่านั้น (หากหักแล้วไม่มีเงินเหลือจะไม่ได้รับเลย) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
  2. ให้ผู้จัดการเป็นผู้รวบรวมนำเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาเป็นผู้พิจารณาอนุุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโส
  3. การจ่ายเงินให้สหกรณ์จัดทำเป็นหลักฐานการจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงิน
  4. ให้สหกรณ์ประกาศการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโสให้สมาชิกทราบทุกปีภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี
  5. ให้สมาชิกที่มีอายุตามประกาศ ยื่นแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโสภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และสหกรณ์จะพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ตั้งแต่เดือนมกราคมของปีถัดไป
  6. ผู้มีสิทธิและการยื่นขอทุน
   • ผู้มีสิทธิในการขอทุน ต้องเป็นสมาชิกอาวุโสที่มีอายุตามประกาศของสหกรณ์
   • การยื่นขอทุน ต้องยื่นคำร้องตามประกาศของสหกรณ์ หากพ้นกำหนดตามประกาศแล้วให้ยื่นขอรับสิทธิในปีถัดไป
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1