สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

หลักเกณฑ์สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

  1. สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก เมื่อลาออกหรือเกษียณอายุจาก กฟภ. หรือ สอ.กฟภ. และมีอายุไม่น้อยกว่า 60 ปี ทั้งนี้ สมาชิกผู้นั้นจะต้องมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี และยังคงเป็นสมาชิกอยู่จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม ของปี ซึ่งเป็นวันที่พิจารณาจ่ายทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกในแต่ละปี
  2. สำหรับสมาชิกที่ไม่เคยได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกจากสหกรณ์ก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ให้มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบนี้ด้วย
  3. สหกรณ์จะจ่ายทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกให้แก่สมาชิกผู้ที่มีสิทธิตามข้อ 1 สหกรณ์จะจ่ายให้รายละไม่เกิน 6,000 บาท ทั้งนี้ สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกตามระเบียบนี้เพียงครั้งเดียว ภายในเดือนธันวาคมของแต่ละปี
  4. กรณีที่สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จสมาชิกยังมีหนี้ค้างชำระอยู่กับสหกรณ์เกินกว่า ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกผู้นั้นมีอยู่ในสหกรณ์ ให้สหกรณ์นำเงินที่สมาชิกมีสิทธิได้รับตามข้อ 4 มาหักชำระหนี้ของสมาชิกที่ค้างชำระอยู่ทั้งหมดก่อน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1