การขาดจากสมาชิกภาพ
การออกจากสหกรณ์

สมาชิกที่ไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้

การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
 1. ตาย
 2. ลาออกจากสหกรณ์
 3. วิกลจริต
 4. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
 5. ถูกออกจากการเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยมีความผิด
 6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์
การให้ออกจากสหกรณ์

สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ เพราะไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก ไม่ชำระค่าธรรมเนียม แรกเข้า หรือไม่ถือหุ้นครั้งแรก หรือเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 1. ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึง 3 งวดติดต่อกัน หรือขาดส่งรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ
 2. นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
 3. ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
 4. ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นระยะเวลาถึง 2 เดือน หรือผิดนัดส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว สำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
 5. ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
 6. จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือมีพฤติกรรมใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าด้วยประการใด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1