สมัครสมาชิกสามัญ
คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ
 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
 3. เป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือเป็นเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์นี้
 4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ 20 บาท และชำระค่าหุ้น ตามข้อบังคับของสหกรณ์ (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก

สมาชิกผู้ที่ลาออกจากสหกรณ์แล้ว และมีความประสงค์จะขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของสหกรณ์ จะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการดำเนินการอนุมัติให้ออกจากการเป็นสมาชิก และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายละ 500 บาท

หากผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ครั้งที่ 2 แล้ว และขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะ เหตุใด ๆ ก็ตาม จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์อีกไม่ได้

สิทธิของสมาชิก
 1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
 2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
 3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการ
 4. ได้รับบริการทางธุรกิจและวิชาการจากสหกรณ์
 5. สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์
หน้าที่ของสมาชิก
 1. ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
 2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
 3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
 4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
 5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1