เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.25% – 2.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 27 ของทุกเดือน

หลักเกณฑ์และวิธีการฝาก-ถอนเงินออมทรัพย์พิเศษ                             

 1. การเปิดบัญชี
  • รับเปิดบัญชีเงินฝากเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  • การขอเปิดบัญชีครั้งแรกต้องมาด้วยตนเอง พร้อมยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีตามแบบที่สหกรณ์กำหนด และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวพนักงาน  หรือติดต่อผ่านผู้ประสานงานสหกรณ์ตามสังกัดของสมาชิก
  • วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
  • สมาชิกแต่ละคนจะเปิดบัญชีเงินฝากได้เพียงหนึ่งบัญชี
 2. วิธีการฝากเงิน
  • ฝากด้วยเงินสด แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงินหรือเช็คส่วนตัว โดยสั่งจ่าย “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด”
  • หรือโอนเงินฝากผ่านแอพ Krungthai NEXT
   กด จ่ายบิล —> กด หมวดหมู่ ช่องค้นหาใส่รหัส 7028 —> กด ชื่อบัญชีสหกรณ์ กรอกข้อมูล 3 ช่อง
   (ตัวอย่างการโอนเงินผ่านแอพ Krungthai NEXT)
  • หรือฝากที่เคาน์เตอร์ธนาคารได้ 6 แห่ง โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งการรับชำระเงิน (Bill Payment) ยื่นที่หน้าเคาน์เตอร์
   การฝากเงิน  กรอก Ref.2 ใส่รหัส  002  ใส่เลขบัญชีสหกรณ์ของสมาชิก 10 ช่องหลัง
  • หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์
   • ชื่อบัญชี  “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด”
    เลขที่  073-1-06900-5 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ย่อย กฟภ.
   • ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด”
    เลขที่ 179-2-11003-1 ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขา ลาดพร้าว 71
   • เมื่อโอนแล้ว ส่งหลักฐานการโอนเงินใบฝาก (Pay In) แจ้งให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทราบทันทีภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่โอน สอ.กฟภ. จะรับทราบและบันทึกการรับฝากให้ในวันที่รับแจ้งเท่านั้น
 3. การถอนเงินฝาก
  • การถอนเป็นเงินสด ได้ครั้งละไม่เกิน 200,000 บาท ต่อวันต่อบัญชี
  • การถอนเงินเป็นเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน ให้แจ้งล่วงหน้า 1 วัน โดยสั่งจ่ายในชื่อสมาชิกผู้ฝากเงินเท่านั้น
  • สมาชิกต่างจังหวัด ให้ส่งใบถอนเงินฝากพร้อมบันทึกแจ้งความประสงค์จะมารับเช็คที่สหกรณ์เอง หรือ ให้ส่งเป็นตั๋วแลกเงิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอะไร และแจ้งที่อยู่ให้ชัดเจน
  • ถอนเงินฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนเกิน 1 ครั้ง ต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 1% ของยอดเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ำกว่า 250 บาท เว้นแต่ขอถอนเพื่อชำระหนี้หรือซื้อหุ้นพิเศษเท่านั้น 
 4. การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
  • วงเงินฝากไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี
  • วงเงินฝากส่วนเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 15 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี
  • วงเงินฝากส่วนเกิน 15 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี
  • คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายวัน  ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศของสหกรณ์
  • จ่ายดอกเบี้ยทบต้นเข้าบัญชีเงินฝากเดือนละ 1 ครั้ง ในวันที่ 27 ของทุกเดือน
  • กรณีให้สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีธนาคาร จะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีให้ในวันทำการถัดไปช่วงบ่าย
 5. สมุดเงินฝากสูญหาย
  • หากสมาชิกทำสมุดเงินฝากสูญหายและประสงค์จะให้สหกรณ์ออกสมุดเงินฝากเล่มใหม่ จะต้องมีสำเนาบันทึกแจ้งความและเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1