สมัครสมาชิกสมทบ
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 2. เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม
 3. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน
 4. เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

  (ก) เป็นบุตร คู่สมรส หรือบิดามารดา ของสมาชิก
  (ข) เป็นลูกจ้างชั่วคราวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีสัญญาจ้างตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ 100 บาท และชำระค่าหุ้น 100 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ทั้งนี้ไม่มีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มอีก สมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบแล้ว จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบอีกไม่ได้

สิทธิของสมาชิก มีสิทธิได้ดังต่อไปนี้เท่านั้น
 1. มีสิทธิรับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์
 2. ฝากเงินกับสหกรณ์ได้ 2 ประเภท ประเภทละ 1 บัญชี คือ
  • เงินฝากออมทรัพย์ เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 100 บาท ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
  • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
หน้าที่ของสมาชิก
 1. ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
 2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
 3. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง และมั่นคง
 4. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ฐานะสมรส และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1