สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอร.

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้สมัคร)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน (สถานพยาบาลของรัฐ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้รับเงินสงเคราะห์)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับเงินสงเคราะห์)

  ข้อบังคับ สสอร. ดาวน์โหลด
  ใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจฯ สสอร. ดาวน์โหลด

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2009 6888 ต่อ 2700 คุณวรพงษ์ , 2714 คุณณิชาพัฏฐ์ , 2715 คุณฉัตรวดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1