เงินกู้พิเศษ
เงินกู้พิเศษเอทีเอ็ม

วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท ผ่อนชำระ 72 งวด ทำสัญญาครั้งเดียวเบิกเงินใช้ได้ตลอดจนกว่าจะครบวงเงินที่เปิดไว้

เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ

วงเงินกู้สูงสุด 4,000,000 บาท ผ่อนชำระ 120 งวด และไม่เกินอายุ 65 ปีบริบูรณ์ เพื่อให้สมาชิกนำเงินไปลงทุนประกอบอาชีพ

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

วงเงินกู้สูงสุด 4,000,000 บาท ผ่อนชำระ 360 งวด หรือไม่เกินอายุ 65 ปี เพื่อซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง การไถ่ถอนที่ดิน หรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย

เงินกู้พิเศษสมาชิกที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

ผ่อนชำระรายปี ให้กู้ได้วงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าหุ้น ผ่อนชำระไม่เกิน 30 งวด
ผ่อนชำระรายเดือน ให้กู้ได้วงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น ผ่อนชำระไม่เกิน 360 งวด

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ โครงการ “สินเชื่อเบาใจ”

วงเงินกู้สูงสุด 4,000,000 บาท ผ่อนชำระ 360 งวด แต่ไม่เกินอายุ 65 ปี เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดในอาคารชุด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1