เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ

สำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุ สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร และสมาชิกที่ลาออกจากองค์กร (กฟภ., สอ.กฟภ.) ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี

หลักเกณฑ์และวิธีการฝาก-ถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ

 1. คุณสมบัติสำหรับผู้ขอเปิดบัญชี
     1.1 สมาชิกที่เกษียณ ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป
     1.2 สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป
     1.3 สมาชิกที่ลาออกจากองค์กร (กฟภ. , สอ.กฟภ.) ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป
 2. การเปิดบัญชี
     2.1 เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี
 3. การฝากเงิน
     3.1 วงเงินฝากสูงสุดรวมตลอดระยะเวลาของบัญชีคือยอดเงินรวมข้อ 3.1.1 และข้อ 3.1.2 มีดังนี้
           3.1.1 เงินที่ได้รับจาก กสช. สุทธิ หักด้วยเงินที่นำมาซื้อหุ้น
           3.1.2 เงินพึงได้ (สุทธิ) ที่ได้รับจาก กฟภ. หักด้วยเงินที่นำมาซื้อหุ้น
     3.2 ต้องนำเงินมาฝากภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน และต้องฝากครั้งเดียวของยอดเงินที่มีสิทธิฝากเงิน
           ในแต่ละครั้ง
 4. การถอนเงิน
     4.1 ถอนเงินฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง ถ้าเดือนใดถอนเงินฝากเกิน 1 ครั้ง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถอนเงินฝาก
           ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ไม่น้อยกว่า 250 บาท
     4.2 กรณีสมาชิกถอนเงินฝากไปแล้วสามารถนำเงินมาฝากได้แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่มีในข้อ 3.1
 5. อัตราดอกเบี้ย และการจ่ายดอกเบี้ย
     5.1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี
     5.2 คำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือในแต่ละวัน
     5.3 จ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 1 ครั้ง (ในวันที่ 27 ของทุกเดือน)
     5.4 ดอกเบี้ยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือออมทรัพย์พิเศษ หรือบัญชีธนาคารตามที่สมาชิก
           แจ้งความประสงค์
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1