เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ

สำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุ สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร และสมาชิกที่ลาออกจากองค์กร (กฟภ., สอ.กฟภ.) ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี

หลักเกณฑ์และวิธีการฝาก-ถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ

 1. คุณสมบัติสำหรับผู้ขอเปิดบัญชี
  1. สมาชิกที่เกษียณ ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป
  2. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป
  3. สมาชิกที่ลาออกจากองค์กร (กฟภ. , สอ.กฟภ.) ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป
 2. การเปิดบัญชี
  1. เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 3. การฝากเงิน
  1. วงเงินฝากสูงสุดรวมตลอดระยะเวลาของบัญชีคือยอดเงินรวมข้อ 3.1.1 และข้อ 3.1.2 มีดังนี้
   1. เงินที่ได้รับจาก กสช. สุทธิ หักด้วยเงินที่นำมาซื้อหุ้น
   2. เงินพึงได้ (สุทธิ) ที่ได้รับจาก กฟภ. หักด้วยเงินที่นำมาซื้อหุ้น
  2. ต้องนำเงินมาฝากภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน และต้องฝากครั้งเดียวของยอดเงินที่มีสิทธิฝากเงินในแต่ละครั้ง
 4. การถอนเงิน
  1. ถอนเงินฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง ถ้าเดือนใดถอนเงินฝากเกิน 1 ครั้ง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถอนเงินฝากในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท
  2. กรณีสมาชิกถอนเงินฝากไปแล้วสามารถนำเงินมาฝากได้แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่มีในข้อ 3.1
 5. อัตราดอกเบี้ย และการจ่ายดอกเบี้ย
  1. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี
  2. คำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือในแต่ละวัน
  3. จ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 1 ครั้ง (ในวันที่ 27 ของทุกเดือน)
  4. ดอกเบี้ยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือออมทรัพย์พิเศษ หรือบัญชีธนาคารตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์
  5. ถ้ายอดเงินฝากต่ำกว่า 10,000 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

กรุณาส่งเอกสารที่ : ตู้ ปณ.32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ภายใน กฟภ. : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ภายใน กฟภ. : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยธนชาตสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1