เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท สามารถฝาก-ถอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในแต่ละเดือน อัตราดอกเบี้ย 1.25% – 1.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (27 มิ.ย. และ 27 ธ.ค.)

หลักเกณฑ์และวิธีการฝาก-ถอนเงินฝากออมทรัพย์

 1. การเปิดบัญชี
  • เปิดรับฝากเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  • การขอเปิดบัญชีครั้งแรกต้องมาด้วยตนเอง พร้อมยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีตามแบบที่สหกรณ์กำหนด และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวพนักงาน หรือติดต่อผ่านผู้ประสานงานสหกรณ์ตามสังกัดของสมาชิก
  • วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท 
  • สมาชิกแต่ละคนจะเปิดบัญชีเงินฝากได้เพียงหนึ่งบัญชี
 2. วิธีการฝากเงิน
  • ฝากด้วยเงินสด แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงินหรือเช็คส่วนตัว โดยสั่งจ่าย “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด”
  • หรือฝากที่เคาน์เตอร์ธนาคารได้ 6 แห่ง โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งการรับชำระเงิน (Bill Payment) ยื่นที่หน้าเคาน์เตอร์
   การฝากเงิน กรอก Ref.2 ใส่รหัส 002 ใส่เลขบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก 10 ช่องหลัง
  • หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์
   • ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด”
    เลขที่ 073-1-06900-5 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กฟภ.
   • ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด”
    เลขที่ 179-2-11003-1 ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขา ลาดพร้าว 71
   • เมื่อโอนแล้ว ให้นำใบฝาก (Pay In) แจ้งให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทราบทันทีภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่โอน สอ.กฟภ. จะรับทราบและบันทึกการรับฝากให้ในวันที่รับแจ้งเท่านั้น
  • สมาชิกต่างจังหวัด ฝากเงินได้โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ตามเลขบัญชีดังกล่าวข้างต้น แล้วแฟกซ์ใบฝากให้สหกรณ์ พร้อมส่งต้นฉบับให้ด้วย เพื่อสหกรณ์จะปรับยอดเงินฝากให้ถูกต้อง สำหรับสมุดเงินฝากสมาชิกนำไปปรับยอดเงินภายหลังได้
 3. การถอนเงินฝาก
  • การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากจะถอนเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท
  • ถอนเป็นเงินสด ได้ครั้งละไม่เกิน 200,000 บาท ต่อวันต่อบัญชี
  • การถอนเงินเป็นเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน ให้แจ้งล่วงหน้า 1 วัน โดยสั่งจ่ายในชื่อสมาชิกผู้ฝากเงินเท่านั้น
  • สมาชิกต่างจังหวัด ให้ส่งใบถอนเงินฝากพร้อมบันทึกแจ้งความประสงค์จะมารับเช็คที่สหกรณ์เอง หรือ ให้ส่งเป็นตั๋วแลกเงิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอะไร และแจ้งที่อยู่ให้ชัดเจนด้วย
 4. การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
  • วงเงินฝากไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565)
  • วงเงินฝากส่วนเกิน 2 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี
  • คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 27 มิถุนายน และวันที่ 27 ธันวาคม ของทุกปี
 5. สมุดเงินฝากสูญหาย
  • หากสมาชิกทำสมุดเงินฝากสูญหายและประสงค์จะให้สหกรณ์ออกสมุดเงินฝากเล่มใหม่ จะต้องมีสำเนาบันทึกแจ้งความ และเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1