เงินฝากประจำเพิ่มพูน

เงินฝากประจำเพิ่มพูน

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 – 25,000 บาท โดยฝากต่อเนื่องเท่ากันทุกเดือนรวม 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี

หลักเกณฑ์และวิธีการฝาก-ถอนเงินฝากประจำเพิ่มพูน

 1. คุณสมบัติสำหรับผู้ขอเปิดบัญชี
  • เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้น
 2. การเปิดบัญชี
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 – 25,000 บาท
  • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี
 3. การฝากเงิน
  • วงเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาท
  • วิธีการฝากโดยหักผ่านบัญชีเงินเดือนของสมาชิก หรือนำเงินฝากที่สหกรณ์
  • ฝากต่อเนื่องเท่ากันทุกเดือน รวม 24 เดือน หรือฝากไม่ต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 เดือน รวมไม่เกิน 26 เดือน
  • ฝากไม่ต่อเนื่องเกินกว่า 2 ครั้ง จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (ณ วันที่เปิดบัญชี) และต้องเสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ
 4. การถอนเงิน
  • กรณีการถอนเงินฝาก ถ้าฝากไม่ครบ 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
  • กรณีการถอนเงินฝาก ถ้าฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบ 24 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่เปิดบัญชี และต้องเสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ
 5. อัตราดอกเบี้ย และการจ่ายดอกเบี้ย
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษบวก 1% (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.75% ต่อปี บวก 1% เท่ากับอัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี)
  • คำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือในแต่ละวัน
  • จ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1