เงินฝากประจำเพิ่มพูน

เงินฝากประจำเพิ่มพูน

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 – 25,000 บาท โดยฝากต่อเนื่องเท่ากันทุกเดือนรวม 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี

(เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2566 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี)

หลักเกณฑ์และวิธีการฝาก-ถอนเงินฝากประจำเพิ่มพูน

 1. คุณสมบัติสำหรับผู้ขอเปิดบัญชี
  • เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้น
 2. การเปิดบัญชี
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 – 25,000 บาท
  • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี
 3. การฝากเงิน
  • วงเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาท
  • วิธีการฝากโดยหักผ่านบัญชีเงินเดือน/โอนผ่าน Bill payment/เคาน์เตอร์สหกรณ์
  • ฝากต่อเนื่องเท่ากันทุกเดือน รวม 24 เดือน หรือฝากไม่ต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 เดือน รวมไม่เกิน 26 เดือน
  • ฝากไม่ต่อเนื่องเกินกว่า 2 ครั้ง จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (ณ วันที่เปิดบัญชี) และต้องเสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ
 4. การถอนเงิน
  • กรณีการถอนเงินฝาก ถ้าฝากไม่ครบ 24 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่เปิดบัญชี และต้องเสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ
 5. อัตราดอกเบี้ย และการจ่ายดอกเบี้ย
  • เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2566 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี จนกว่าจะครบระยะเวลาการรับฝาก
  • สำหรับบัญชีที่เปิดก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ยังคงอัตราดอกเบี้ยที่เปิดบัญชีไว้เดิม 
  • คำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือในแต่ละวัน
  • จ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1