การรับชำระเงิน Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

คือ บริการรับชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์สาขาของธนาคารทั่วประเทศ สำหรับธุรกรรมที่สมาชิกจะใช้บริการผ่านระบบ Bill Payment มีดังนี้

 • การฝากเงินสหกรณ์
 • การซื้อหุ้นเพิ่ม
 • การชำระเงินกู้สหกรณ์
ขั้นตอนปฏิบัติ
 1. กรอกรายละเอียดทั้ง 2 ส่วน ส่วนบน (สำหรับสมาชิก) และส่วนล่าง (สำหรับธนาคาร) ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, จำนวนเงิน (ตัวเลขและตัวอักษร)
  • Ref.1 คือ เลขที่สมาชิก
  • Ref.2 มี 2 ส่วน
   • ส่วนที่ 1 คือ วัตถุประสงค์ เป็นตัวเลข 3 หลัก เช่น 002 หมายถึงการฝากเงิน
   • ส่วนที่ 2 คือ เลขที่บัญชีเงินฝากที่ท่านได้เปิดไว้กับสหกรณ์ฯ (ตัวเลข 10 หลัก) หรือ เลขที่สัญญาเงินกู้ (ตัวเลข 8 หลัก) หรือ เว้นว่างไว้กรณีซื้อหุ้น (กรณีพิเศษ)
 2. ยื่นชำระเงินได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารทั้ง 6 แห่ง ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารทหารไทยธนชาต
  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ค่าธรรมเนียมบริการ Bill Payment (ธนาคารจะเรียกเก็บจากสมาชิก)
ธนาคารสาขาวงเงินค่าธรรมเนียม
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประทศทุกวงเงิน10 บาท / รายการ
ธนาคารทหารไทยธนชาตทุกสาขาทั่วประทศทุกวงเงิน10 บาท / รายการ
ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตสำนักงานหักบัญชีทุกวงเงิน10 บาท / รายการ
ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์นอกเขตสำนักงานหักบัญชีไม่เกิน 100,000 บาท20 บาท / รายการ
ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์นอกเขตสำนักงานหักบัญชีเกิน 100,000 บาทคิดเพิ่มอัตราร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินที่เกิน
สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท / รายการ

ทั้งนี้ สมาชิกไม่ต้องส่ง Fax สำเนาใบโอนมาที่สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1